ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဘယ္လုိျပင္ဆင္ၾကမလဲ

ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဘယ္လုိျပင္ဆင္ၾကမလဲ

တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ကို ေျဖဆုိၾကရမည္ျဖစ္ရာ ဇီ၀ေဗဒဘာသာ ေျဖဆိုရာတြင္သတိျပဳ သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ေျဖဆုိဖို႔အတြက္ မေျဖခင္မွာ တုိက္ပြဲ၀င္သလိုအင္အား သံုးခုစုစည္းဖို႔လိုပါတယ္။

၁. စိတ္ဓာတ္အင္အားခုိင္မာ ျပတ္သားဖို႔လုိပါတယ္။

၂. ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ဓာတ္အင္အားေကာင္းေကာင္း က်န္းမာေရးမေကာင္းရင္လည္း မရပါဘူး။

၃. ဘာသာရပ္အင္အားပါ။ ဇီ၀ေဗဒမွာ အခန္း ၁၂ ခန္းလံုးက ဒီအခ်ိန္မွာ သင္ၿပီးသားျဖစ္ေနရမယ္။

သင္ၿပီးေတာ့လည္း နားလည္ၿပီးသား ျဖစ္ေနရမယ္။ ေလ့က်င့္က်က္မွတ္ေနရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္က်က္မွတ္သင့္သည့္ပုံစံ

- အခန္း ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၂ ကို ေလ့က်င့္မယ္ ဆုိရင္ ၆၈ မွတ္ဖုိးေျဖႏုိင္ပါတယ္။

- က်န္တဲ့၈ ခန္းကို တစ္မွတ္တန္ ၂၈ မွတ္ ဖိုးထပ္ ေျဖႏုိင္မယ္။ ၉၆ မွတ္ရမယ္။

- ႏွစ္မွတ္တန္ ႏွစ္ပုဒ္ထပ္ေပါင္းလုိက္ရင္ အမွတ္ ၁၀၀ အျပည့္ ရႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္မႈ ပံုစံတစ္ခုက

- အခန္း ၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂ ေရြးရင္ အမွတ္ ၆၂ မွတ္ဖုိးေျဖႏုိင္မယ္။

- က်န္တဲ့ ၈ ခန္းကို ကြက္လပ္ျဖည့္၊ အမွား၊ အမွန္အတြက္ ဖတ္ရမယ္။ အမွတ္ ၃၀ ဖိုးေျဖႏုိင္ပါမယ္။ ၉၂ မွတ္ဖုိးရမယ္။

- ႏွစ္မွတ္တန္ ၂ ပုဒ္၊ ေလးမွတ္တန္ ၁ ပုဒ္ထပ္ေျဖရင္ ၈ မွတ္ရမယ္။ ေပါင္းရင္အမွတ္ ၁၀၀ အျပည့္ရႏိုင္ပါ တယ္။ ဂုဏ္ထူးထြက္ၿပီ။

- အခန္း ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀ ကုိ ေလ့က်င့္ရင္ လည္း အမွတ္ ၇၀ ရတယ္။ က်န္တဲ့ ၈ ခန္းကို ၁ မွတ္တန္ေလ့က်င့္ရင္ ၂၆ မွတ္ ရမယ္။ ေပါင္း ၉၆ မွတ္ရမယ္။ ထပ္ၿပီး ၂ မွတ္တန္ ၂ ပုဒ္ေျဖရင္ စုစုေပါင္း ၁၀၀မွတ္ပါ။

ေလ့လာသင့္တဲ့ စာအုပ္မ်ား

- ေမးခြန္းေဟာင္းေတြကို ေလ့လာပါ။ ေလ့က်င့္ပါ။ ေမးခြန္းသေဘာ၊ အေျဖသေဘာကို ေလ့လာပါ။ စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးထြက္ထားတာ ရွိတယ္။

- ပါေမာကၡေတြကိုယ္တုိင္ေရး ထားတဲ့ စာစစ္႐ံုးကထုတ္တဲ့စာအုပ္ကို ေလ့လာတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္အတြက္ သင္ၾကားလုိပါက sayar.com.mm တြင္ ရွိေသာ ဇီ၀ေဗဒ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Source: The farmer Myanmar

Last modified on Tuesday, 03 January 2017 15:52
Rate this articles
(3 votes)

Leave a comment