ဘာသာစကားတစ္ခုကုုိ ဘယ္လိုေလ့လာၾကမလဲ

အသံထြက္ ဂရုစိုက္ပါ။

- စကားလံုးတစ္ခုကုိ ဘယ္လိုအသံထြက္ရမလဲဆိုတာ နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အတက္အက်မ်ားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ပါ၊

သဒၵါအထားအသို အေလးထားပါ။

- ေဝါဟာရစကားလံုးတစ္ခုစီ၏ အထားအသိုမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။

- စကားလံုးတစ္ခု သဒၵါနည္းအရ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ထြက္သည္၊ ေမးခြန္းမ်ားမည္သို႔တည္ေဆာက္သည္၊ အျငင္းဝါက်၊ သေဘာတူညီမႈေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ပစၥဳပၸါန္၊ အနာဂါတ္၊ အတိတ္ စသည္တို႔အတြက္ ဘယ္လိုအသံုးျပဳသည္ကို ေလ့လာပါ။

မွတ္မိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

- အဓိကအသံုးမ်ားေသာ စကားလံုးမ်ားကုိ တစ္ေန႔ စကားလံုး ၃၀ႏွင့္ စကားစု ၃၀ ခန္႔ မွတ္မိေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ထိုသို႔မွတ္မိေအာင္ စာရြက္ေပၚတြင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးခ်က်က္မွတ္ပါ။

ေလ့က်င့္ျခင္း။

- တယ္လီဗီြး႐ွင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွ စကားေျပာဆိုပံုမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး ၎တို႔ေျပာေသာ စကားမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာဆိုေလ့က်င့္ပါ။

ဖတ္ပါ

- ႐ိုး႐ုိး႐ွင္း႐ွင္းျဖင့္ေရးထားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ စတင္ဖတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ခက္ေသာစာအုပ္မ်ားကုိ တိုး၍ဖတ္ပါ။

- အဘိဓာန္ကုိ မၾကည့္ဘဲ အခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကုိ မိမိကိုယ္မိမိ ႀကိဳးစားအေျဖ႐ွာေဖြရင္း ႀကိဳးစား၍ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ေျပာပါ။

- ဘာသာစကားတစ္ခုကုုိသင္ၾကားၿပီး ျပန္လည္ေျပာဆိုမၾကည့္လ်ွင္ အက်ိဳးမ႐ွိေပ။

- မိမိအသံထြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထြက္ဆိုႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးသည္ကို မ႐ွက္ပါႏွင့္။

- ထိုသို႔အသံထြက္မွန္ေအာင္ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္မွာ အခ်ိန္တခုလုိအပ္ေပသည္။

- အျခားသူမ်ားမွ မိမိအသံထြက္အမွားအမွန္ကုိ ေျပာဆိုေထာက္ျပလ်ွင္လည္း ႐ွက္စရာမဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ေဝဖန္ေထာက္ျပေလေလ မိမိအတြက္ အက်ိဳး႐ွိေလပင္ျဖစ္သည္။

 ဘာသာစကားတစ္ခုကိုု မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္အတြက္  sayar.com.mm တြင္ ရွိေသာ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Last modified on Monday, 26 December 2016 15:37
Rate this articles
(1 Vote)
More in this category:

Leave a comment

Subscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox.

Please wait