ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

သိပၸံပညာတြင္ ရူပေဗဒသည္ အေျခခံက်ေသာဘာသာရပ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
အစိုင္အခဲ၊ အရည္၊ အေငြ႕မ်ား၏ သဘာ၀ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကိုေလ့လာေသာ ပညာရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

႐ူပေဗဒ သည္ ျဒပ္ဝတၱဳမ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။
ရူပေဗဒသည္ ဓာတုသေဘာတရား အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ သက္မဲ့ဲျဒပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။
ရူပေဗဒကုိ အေျခခံအားျဖင့္ Mechanics and properties of matter (မကၠင္းနစ္ႏွင့္ျဒပ္တို႔၏အရည္အခ်င္းမ်ား) ၊ Heat (အပူ) ၊ Sound (အသံ) ၊ Light (အလင္း) ၊ Megnetism (သံလိုက္) ၊ Electricty (လွ်ပ္စစ္) ၊ Modern physics (ေခတ္ေပၚရူပေဗဒဟုေခၚေသာအက္တမ္ႏွင့္ ႏုဴကလိယားရူပေဗဒ) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
- မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ူပေဗဒကုိ အေရးႀကီးေသာ ဘာသာရပ္ အျဖစ္ သိျမင္ၾကၿပီး ႐ူပေဗဒ တုိးတက္မႈကုိ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ တုိက္႐ုိက္ ေတြ႕ႏုိင္သလုိ၊ တစ္ခါတစ္ရံ အျခား ဘာသာရပ္မ်ား သုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔ရာတြင္ သခၤ်ာ ႏွင့္ ဖီလိုဆိုဖီ တုိ႔တြင္ပါ ျပန္႔ႏံွ႔သြားတက္ပါတယ္။
- ဥပမာအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ နားလည္တုိးတက္မႈတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စသည့္ ပစၥည္း ကိရိယာ မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သလုိ thermodynamics တုိးတက္မႈတြင္ စက္ဆြဲယာဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သလုိ မကၠင္းနစ္ နားလည္တုိးတက္မႈတြင္ ကဲကုလပ္ ႏွင့္ ကြန္တမ္ ဓာတု ေပၚထြန္းေစခဲ့ၿပီး အဏုဇီဝတြင္ သံုးေသာ electron microscope ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
- ယေန႕ေခတ္တြင္ ႐ူပေဗဒသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာ ဘာသာရပ္ ျဖစ္ကာ လက္ေတြ႕က်က် ေလ့လာရာတြင္ ဂုိဏ္းကြဲ မ်ားစြာရွိပါတယ္။
- ႐ူပေဗဒကုိ သီအုိရီ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ဟူ၍ ကြဲႏုိင္ပါတယ္။
- သီအုိရီ တြင္ သီအုိရီ အသစ္ရေရးႀကိဳးပမ္းၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ သီအုိရီ အသစ္/အေဟာင္း တုိ႔ကုိ မွန္မမွန္ဆန္းစစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ ေလးခု ေလာက္ကတည္းက အလြန္ တုိးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း သဘာဝ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကုိ အေျဖမေပးႏုိင္ေသးပဲ ႐ူပေဗဒသည္ သြက္သြက္လက္လက္ လႈပ္ရွားလ်က္ ႐ွိသည္။
ရူပေဗဒ အက်ိဳးေက်းဇူး
- ရူပေဗဒကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ မွားယြင္းေသာအယူအဆ၊ အစြဲအလန္းမ်ားကိုပေပ်ာက္ေစႏိုင္၏။
- ရုပ္ေလာကကိုပိုမိုနားလည္ေစႏိုင္၏။ ကြ်ႏုပ္တို႔ေနထိုင္ရာေလာကႀကီးအားေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္၏။ စက္ႏွင့္ စက္ကိိရိယာတို႔အား ကိုင္တြယ္ ရာ၌ ပိုမိုကြ်မ္းက်င္ႏိုင္၏။
- ဗဟုသုတတို႔အျပင္ သိပံၸနည္းက်က် စဥ္းစားဆင္ခ်င္တတ္လာ၏။ သိပံၸဆိုင္ရာစာတမ္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရူရာ ပိုမိုနားလည္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ရူပေဗဒ ႏွင့္တိုင္းတာျခင္း
- မည္မွ်နည္း၊ မည္မွ်မ်ားျပားသနည္း၊ မည္မွ်ႀကီးသနည္း၊ မည္မွ်ၾကာသနည္း၊ စေသာေမးခြန္းမ်ားကို ရူပေဗဒ
ေလ့လာသူတို႔ ထပ္တလဲလဲရင္ဆိုင္ၾကရပါတယ္။
- ထိုေမးခြန္းတို႔ကိုေျဖရန္အတြက္ ရုပ္၀တၳဳတို႔၏ အရြယ္ႏွင္ ပမာဏကိုတိတိ
က်က် သိမွသာျဖစ္မည္။
- ရူပေဗဒပညာကိုေလ့လာသူတို႔ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ တိုင္းထြာျခင္းႏွင့္ တိုင္းထြာျခင္းစနစ္ကို
ေလ့လာၾကရပါတယ္။
 ရူပေဗဒဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားလိုေသာ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ sayar.com.mm တြင္ရွိေသာ ရူပေဗဒ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
Source: Burma info

Last modified on Monday, 02 January 2017 16:20
Rate this articles
(2 votes)
More in this category:

Leave a comment

Subscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox.

Please wait