လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ား

  • ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္း - သက္ဆိုင္ရာပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ဂ႐ုစိုက္ၿပီးသင္ၾကားေပးရမည္။
  • တာဝန္ခံျခင္း - ဆရာမ်ား အေနျဖင္႔ မိမိ၏အမူအက်င့္မ်ား အေပၚတာဝန္ယူၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကားတြင္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ ခံေၿဖ႐ွင္းေပးရမည္။
  • တာဝန္ယူျခင္း - ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္မႈကို အျပည့္အဝတာဝန္ ယူေပးရမည္။
  • အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာကုိ အေလးထားျခင္း - ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္ဖိုးတို႔ကို အေလး ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ သီးသန္႔ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားေပးရမည္။
  • မတူကြဲျပားမွဳ႕ကိုေလးစားျခင္း - က်ား/မ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လိင္ကြဲျပားမႈ အစရိွသျဖင့္ မတူညီမွဳ႕မ်ားကို ေလးစားၿပီး ေက်ာသားရင္ သားမခြဲျခားဘဲ တန္းတူဆက္ဆံရမည္။
  • Professional ဆန္ျခင္း - ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏တပည့္မ်ားအား မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ၿပဳမူျခင္း၊နာက်င္မႈရေအာင္ ၿပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကရမည္။
  • လ်ိဳ ႔ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းျခင္း - ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေက်ာင္းသားမ်ား၏လ်ိဳ ႔ဝွက္ထားသင့္သည့္ Personalအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပသို႔မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္။