လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ား

  • အေကာင္းဆံုးဂရုစိုက္ေပးျခင္းပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာကသတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းႏွင့္အမီ က်ဴရွင္ဆရာေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို အေကာင္းဆံုး ဂရုတစိုက္သင္ၾကားေပးရမည္။
  • တာ၀န္က်ဴရွင္ဆရာမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အမူအက်င့္အေပၚ တာ၀န္ယူၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသားၾကားက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာေတြ ကိုတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမည္။
  • ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းက်ဴရွင္ဆရာေတြအေနနဲ႔ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈနဲ႔ ဟုတ္မွန္စြာ ျပဳမူက်င့္ႀကံေနထုိင္ရမည္။
  • သမာသမတ္က်ျခင္းက်ဴရွင္ဆရာမ်ားအေနနဲ႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဘက္လိုက္မႈေတြ အရည္အေသြးကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ သတိျပဳၿပီး မတရားမႈေတြမရွိေစဖို႔ အဆင္ေျပသလို ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
  • တာ၀န္ယူျခင္းက်ဴရွင္ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေပးရမည္။
  • အျခားသူမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ဂုဏ္ သိကၡာကုိအေလးထားျခင္းက်ဴရွင္ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအားလံုးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ တန္ဖိုးကို အေလးထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ သီးသန္႔ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားေပးရမည္။
  • ထူးခၽြန္ျခင္ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္ကို အၿမဲတမ္း တုိးတက္ေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္သင္ယူရပါမယ္။
  • အခ်င္းခ်င္းကြာျခားမႈကိုေလးစားျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လုပ္သက္ကြာျခားမႈ၊ အသက္အပိုင္္းအျခားအလိုက္၊ က်ား၊ မ၊ အဆင့္အတန္း၊ က်င့္၀တ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံသား၊ ဘာသာေရး၊လိင္အပိုင္းအျခား၊ဘာသာရပ္ႏွင့္၊ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး ကြာျခားမႈမ်ားကို ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ တန္းတူဆက္ဆံသင့္သည္။
  • Professional ဆန္ျခင္းဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္၏တပည့္မ်ားျဖင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳမူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
  • လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပသို႔ မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။