1. အေကာင္းဆံုးဂရုစိုက္ေပးျခင္းပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာကသတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းႏွင့္အမီ က်ဴရွင္ဆရာေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို အေကာင္းဆံုး ဂရုတစိုက္သင္ၾကားေပးရမည္။
  2. တာ၀န္က်ဴရွင္ဆရာမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အမူအက်င့္အေပၚ တာ၀န္ယူၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသားၾကားက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာေတြ ကိုတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမည္။
  3. ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းက်ဴရွင္ဆရာေတြအေနနဲ႔ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈနဲ႔ ဟုတ္မွန္စြာ ျပဳမူက်င့္ႀကံေနထုိင္ရမည္။
  4. သမာသမတ္က်ျခင္းက်ဴရွင္ဆရာမ်ားအေနနဲ႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဘက္လိုက္မႈေတြ အရည္အေသြးကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ သတိျပဳၿပီး မတရားမႈေတြမရွိေစဖို႔ အဆင္ေျပသလို ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
  5. တာ၀န္ယူျခင္းက်ဴရွင္ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေပးရမည္။
  6. အျခားသူမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာကုိအေလးထားျခင္းက်ဴရွင္ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအားလံုးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ တန္ဖိုးကို အေလးထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ သီးသန္႔ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားေပးရမည္။
  7. ထူးခၽြန္ျခင္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္ကို အၿမဲတမ္း တုိးတက္ေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္သင္ယူရပါမယ္။
  8. အခ်င္းခ်င္းကြာျခားမႈကိုေလးစားျခင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လုပ္သက္ကြာျခားမႈ၊ အသက္အပိုင္္းအျခားအလိုက္၊ က်ား၊ မ၊ အဆင့္အတန္း၊ က်င့္၀တ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံသား၊ ဘာသာေရး၊လိင္အပိုင္းအျခား၊ဘာသာရပ္ႏွင့္၊ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး ကြာျခားမႈမ်ားကို ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ တန္းတူဆက္ဆံသင့္သည္။
  9. Professional ဆန္ျခင္းဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္၏တပည့္မ်ားျဖင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳမူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
  10. လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပသို႔ မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။

Subscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox.

Please wait