Thursday, 14 March 2019 11:13

"မိတ္ေဆြစစ္ကုိ ရွာေဖြျခင္း"

တစ္ခါက လယ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ မုဆုိးတစ္ဦးသည္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လယ္သမားမွာ ဘဲမ်ားေမြးျမဴးထားျပီး မုဆုိးမွာမူ အမဲလုိက္ေခြးမ်ား ေမြးျမဴထား၏။ ထုိေခြးမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ လယ္သမား အိမ္သုိ႕ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျပီး ျခံထဲရွိ ဘဲမ်ားကုိ ကုိက္ျဖတ္ စားေသာက္ေလသည္။