×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81428


Articles

Tuesday, 02 July 2019

"သခ်ၤာ"

"သခ်ၤာ" google.com

"အသိပညာ၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း" စသည္ျဖင့္ အနက္ဖြင့္ႏိုင္သည့္ ေရွးဂရိေဝါဟာရ máthēma ေခၚ μάθημα မွ ဆင္းသက္လာသည့္ mathematics ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊

"ေရတြက္ျခင္း" ဟု အနက္ဖြင့္ႏိုင္မည့္ ေရွးပါဠိေဝါဟာရမွ ဆင္းသက္လာသည့္ သခ်ၤာ ဟု ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း ေခၚဆိုသည့္ ဘာသာရပ္တြင္ ကိန္းမ်ား (numbers)၊ အေရအတြက္ ပမာဏ (quantity)၊ ဟင္းလင္းျပင္ရပ္ဝန္း (space)၊ တည္ေဆာက္ပုံသဏၭာန္ (structure)၊ ေျပာင္းလဲျခင္း (change) စသည္တို႔ကို ေလ့လာသည္။

အေရအတြက္ (ဂဏန္း) မ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ား၊ ေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အႏွစ္သာရမ်ား စသည္တို႔သာမက ထိုဂဏန္းမ်ား သခ်ၤာဆိုင္ရာ ရပ္ဝန္းမ်ားတြင္ မည္သို႔ တည္ရွိေနၾကသည္၊ မည္သို႔ေသာ ပုံသဏၭာန္ရွိသည္၊ ၎တို႔ကို မည္သို႔ တိုင္းတာမည္၊ မည္သို႔ ပုံစံေျပာင္းလဲမည္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မည္သို႔ သုံးသပ္မည္ စသည္တို႔ကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေရတြက္ျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္း၊ တည္ရာျပ ဗက္တာတို႔၏ ေ႐ြ႕လ်ားမႈကို စနစ္တက် ေလ့လာျခင္း၊ ပုံေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ပုံသဏၭာန္တို႔၏ ေ႐ြ႕လ်ားမႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္း စသည္တို႔မွတဆင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အႏွစ္သာရမ်ားကို ယုတၱိက်က် သုံးသပ္ရာမွ သခ်ၤာပညာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္။

သခ်ၤာဘာသာသည္ ပမဏတို႔ကို ေရတြက္ျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ဇယားျပဳစုေဆာင္းျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ တြက္ခ်က္ကိရိယာ သက္သက္အျဖစ္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုအခါတြင္ သခ်ၤာဘာသာမွာ မ်ားစြာနက္ရႈိင္းလွပလာၿပီး စိတၱဇ နာမ္သဘာဝသက္သက္ ေလ့လာျခင္းမွသည္ လက္ေတြ႕ ႐ုပ္ေလာက၌ အသုံးခ်ျခင္းအထိ က်ယ္ေျပာလာသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သခ်ၤာပညာရွင္တို႔သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စူးစမ့္ေလ့လာၿပီး ထိုမွတဆင့္ ယူဆခ်က္အသစ္မ်ား၊ ေယဘုယ်ျပဳခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။

သခ်ၤာအဆိုတစ္ခု မွန္/မမွန္ကို ယုတၱိက်က် က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္၍ သက္ေသျပျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သခ်ၤာအဆိုတစ္ခုအတြက္ လက္ေတြ႕ သက္ေသသကၠာယ ေတာင္ပုံရာပုံ ရွိေနေသာ္လည္း၊ ေပးထားခ်က္မ်ားမွ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္၍ ယုတၱိက်က် သက္ေသမျပႏိုင္သေ႐ြ႕ ၎အဆိုကို ပကတိအမွန္ဟု သခ်ၤာဘာသာတြင္ မယူဆေခ်။

သခ်ၤာဟူသည္ အဘယ္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံသည့္ က်စ္လစ္တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိသည့္အျပင္ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သခ်ၤာပညာရွင္ အမ်ားစုသည္ ဤေမးခြန္းကိုေျဖရန္ စိတ္ဝင္စားေလ့မရွိပါ။

 သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္အခ်ိဳ႕၏ သခ်ၤာအေပၚ ရႈျမင္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကားနားျခင္းျဖင့္ သခ်ၤာ၏ သေဘာသဘာဝကို တေစ့တေစာင္း သိႏိုင္သည္။ စြယ္စုံရပညာရွင္ ဂယ္လီလီယို (၁၅၆၄-၁၆၄၂) က "သဘာဝတရားကို က်မ္းတစ္ေစာင္ဟု တင္စားလွ်င္ ၎က်မ္းကို သခ်ၤာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားသည္" ဟုလည္းေကာင္း၊သခ်ၤာပညာရွင္ ကားလ္ ဖရီးဒရစ္ ေဂါက္ (၁၇၇၇-၁၈၅၅) က "သခ်ၤာသည္ သိပၸံပညာရပ္မ်ား၏ ဘုရင္မ" ဟုလည္းေကာင္း၊ သခ်ၤာပညာရွင္ ဘင္ဂ်မင္ ပီရာ့ (၁၈၀၉-၁၈၈၀) က သခ်ၤာကို "မလႊဲမေသြျဖစ္ရမည့္ ဧကန္မုခ် အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲသည့္ သိပၸံဘာသာရပ္"ဟုလည္းေကာင္း၊ ဆိုခဲ့သည္။mm

သခ်ၤာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ အေျခခံ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ဘာသာရပ္တစ္ခု အျဖစ္သင္ၾကားေပးေလ့ရွိၿပီး၊ သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား၊ ေဆးပညာႏွင့္ လူမႈသိပၸံ ပညာရပ္မ်ား၊ အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ အေျမာက္အျမားတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လက္နက္ကိရိယာအျဖစ္ ကမာၻတဝွမ္း အသုံးျပဳၾကသည္။

14586849807 03c97a9eb2 b

ဘီစီအီး ၃ ရာစုမွ ဂရိ သခ်ၤာပညာရွင္ ယူကလစ္ (ကြန္ပါေထာက္တံ ကိုင္ထားသူ) ကို ပန္းခ်ီဆရာ ရာဖယ္ (Raphael) က ၎၏ ေအသင္သားတို႔ ေက်ာင္းေတာ္ (The School of Athens) အမည္ရ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီကားႀကီးတြင္ စိတ္ကူးပုံေဖာ္ခ်က္။

 

Ref : ဝီကီပီးဒီးယား

သခၤ်ာဘာသာရပ္သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တစ္ေနရာထဲမွာ လြယ္လြယ္ကူ နဲ ့ စံုစံုလင္လင္ သိခ်င္ရင္ေတာ့

ဤလင့္ခ္ Mathematic ကို ႏွိပ္ျပီး ရွာေဖြလိုက္ပါ။

Read times Last modified on Saturday, 06 July 2019 15:32
Rate this articles
(1 Vote)