×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81428


Success

Saturday, 30 November 2019

"ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ လမ္းၫႊန္မႈ (၁၀) ခု"

"ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ လမ္းၫႊန္မႈ (၁၀) ခု" freepick

၁။ မိမိတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟုယူဆ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို စြန႔္လႊတ္ပါ။

၂။ မိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ အေျခအေနတစ္ခုဖန္တီးပါ။
၃။ ေနာက္ဆုံးအေျဖေပးဆုံးျဖတ္မည့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
၄။ တနဂၤေႏြေန႔ညတိုင္း လာမည့္တစ္ပတ္စာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲပါ။
၅။ သင့္အလုပ္အခ်ိန္ဇယားတြင္ အခ်ိန္မ်ားသတ္မွတ္ေပးပါ။
၆။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားစာရင္းတြင္ အခ်ိန္မ်ားသတ္မွတ္ေပးပါ။
၇။ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရာတြင္ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္မ်ားကို လိုအပ္သည့္အတိုင္း တိက်စြာသတ္မွတ္ပါ။
၈။ အခ်ိန္ပိုမ်ားအားအလြတ္မေပးဘဲ အသုံးခ်ပါ။
၉။ မိသားစုအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္သီးသန႔္ထားပါ။
၁၀။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ပါ။

 

၁။ မိမိတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟုယူဆ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို စြန႔္လႊတ္ပါ

ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလုံးသည္ မိမိတို႔လုပ္သင့္သည္ဟု ယူဆေသာအလုပ္တစ္ခုကို သာမန္ပင္လုပ္လိုက္ေလ့ရွိၾကသည္။ သင္သည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးက ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ သင္အမွန္တကယ္ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ အလုပ္တစ္ခုအား ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေကာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္စားပြဲတစ္ခုအျဖစ္ အမွန္တကယ္မခံစားမိဘဲ မိတ္ေဆြေဟာင္းတစ္စုႏွင့္ အပတ္စဥ္ေန႔လယ္စာကို တာဝန္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ စားေကာင္းစားေနမိမည္၊ သို႔မဟုတ္ ျပင္သစ္စကားကို အစျပဳထားေသာအရာတစ္ခုကို အဆုံး ထိလုပ္လိုေသာ စိတ္သက္သက္ျဖင့္ ဆက္လက္သင္ၾကား ေကာင္းသင္ၾကားေနမည္ျဖစ္သည္။


မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ။ အေလ့အက်င့္တစ္ခုအရ၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္သင့္သည္ဟု ခံစားမိေသာေၾကာင့္၊ သို႔မဟုတ္ မည္ကဲ့သို႔ေရွာင္ထြက္ရမည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုအား လုပ္ေနရသည့္အျဖစ္ကို ေတြးၾကည့္ပါ။ထိုအျဖစ္မွ ႐ုန္းထြက္ဖို႔ႀကိဳးစားပါ။


မလုပ္မျဖစ္၍ လုပ္ေနရသည့္အလုပ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း၊ စြန႔္လႊတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေခတၱခံစားရသည့္ နာက်င္မႈ (အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္) တို႔သည္ ယာယီမ်သာျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ မွာပင္ ႀကီးမားေသာ စိတ္သက္သာရာရျခင္းကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ သင့္အတြက္ပိုရလာသည့္ အခ်ိန္ျဖင့္ သင္အမွန္တကယ္ယုံၾကည္စိတ္ပါသည့္ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

၂။ မိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ အေျခအေနတစ္ခုဖန္တီးပါ

အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ ဝန္ထမ္းေရးရာမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ေဈးကြက္အေျခအေန စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကျခင္းထက္ အေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္သည့္အႀကိမ္ကပိုမ်ား ၾကသည္။

ေခတၱၿငိမ္သက္စြာေနျခင္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈျပဳျခင္းကို မိနစ္ ၂၀၊ သို႔မဟုတ္ ၃၀ ခန႔္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေပးပါ။ တံခါးပိတ္ထားလ်က္ ၿငိမ္သက္စြာစဥ္းစားပါ။ လမ္းထြက္ ေလ်ာက္ႏိုင္လ်င္ပိုေကာင္းသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ သာမန္စဥ္းစားျခင္းထက္ပိုမို၍ အႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေစပါသည္။ သီတင္းတစ္ပတ္လ်င္ သုံးရက္ခန႔္ တစ္ရက္လ်င္ မိနစ္ ၄၀ မ် လမ္းေလ်ာက္ပါ။ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး မွတ္ဉာဏ္တိုးတက္ေစပါသည္။
သင္မရွိခိုက္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္ကို စိတ္မပူ ပါႏွင့္။ ကိစၥရပ္အမ်ားစုသည္ ယင္းတို႔အလိုအေလ်ာက္ ေျပလည္သြားေပလိမ့္မည္။

 

၃။ ေနာက္ဆုံးအေျဖေပးဆုံးျဖတ္မည့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ

ရွည္လ်ားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေနမည့္အစား ဆုံး ျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းခ်မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ မည္သူ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္မည္ဆိုသည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
လုပ္ငန္းစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္းကို အလ်င္အျမန္ျပဳဖို႔ဆုံးျဖတ္ရန္ မၾကာမၾကာ လိုအပ္သည္ဆိုပါစို႔။ ဆုံးျဖတ္မည့္သူထံသြားေနရမည့္အစား လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းထဲမွ တစ္စုံတစ္ဦးကို ထိုကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ ၿပီးလ်င္ ထိုသူအားလိုအပ္သည့္ လမ္းၫႊန္မႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္ စသည္တို႔ေပးပါ။

ထို႔ ေနာက္ ယင္းအားလြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး၍ လႊတ္ထားလိုက္ပါ။ ျပင္ဆင္လမ္းၫႊန္မႈေပးရန္ လိုအပ္မႈရွိမရွိ မၾကာမၾကာစစ္ေဆးပါ။ ထိုနည္းျဖင့္ သင့္အတြက္ ပစၥည္း တင္ပို႔ျခင္းဆိုသည့္ လတ္တေလာေျဖရွင္းမႈအစား အဓိကျပႆနာျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းၾကန႔္ၾကာမႈအတြက္ အေျဖရွာရန္ အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ သင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးေနရသည့္ ကိစၥတိုင္းနီးပါးကို သင္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေပသည္။ ယင္းတို႔အား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ ရန္ သင့္ကိုယ္ကို မည္ကဲ့သို႔ေလ့က်င့္ယူမည္နည္း။

ထိုသူတို႔ကို သင္ၾကားေပးပါ၊ ေလ့က်င့္ေပးပါ၊ လမ္းျပၫႊန္ၾကားေပးပါ။ သူတို႔အား စိတ္ခ်ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ အခ်ိန္က်လာသည္ႏွင့္ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို သူတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားေပးအပ္ပါ။

 

၄။ တနဂၤေႏြေန႔ညတိုင္း လာမည့္တစ္ပတ္စာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲပါ

တနဂၤေႏြညေနပိုင္းမ်ားတြင္ သင့္အတြက္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္၊ လစဥ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေရးသားထားသည့္စာရင္းကို ၾကည့္ရႈရင္း ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏တစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေျခအေနကို သုံးသပ္ႏိုင္ေပသည္။ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လတ္တေလာ အလ်င္မလိုေသးေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို သင္ဂ႐ုမျပဳခဲ့လ်င္ 'အေရးႀကီး' သည့္အျဖစ္မွ 'အေရးေပၚ' အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားေပလိမ့္မည္။

သင့္ျပကၡဒိန္ကိုၾကည့္၍ တစ္ပတ္စာ အေျခအေနအား သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားသည္ အစည္းအေဝး၊ သို႔မဟုတ္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနမည္ကို သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ား အတြင္း သင္ၿပီးေျမာက္လိုသည့္ အလုပ္မ်ားအား သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဓိကအခ်က္မွာ သင့္တစ္ပတ္စာလုပ္ေဆာင္ စရာမ်ားကို စနစ္တက်စီစဥ္ၿပီး၊ အတိအက်လိုက္နာႏိုင္ ေအာင္ႀကိဳးစားရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မျပဳလုပ္လ်င္ သင့္အေရးႀကီးလုပ္ေဆာင္စရာမ်ားအစား အေရးေပၚလုပ္ စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

သင့္ရဲ ႔အရည္အခ်င္ေတြကိုျမွင့္တင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Sayar.com.mm မွာ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုသင္ၾကား ျပသေပးေသာ ကိုယ္ပိုင္ Study Guide ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားရွိပါသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုပါက ဤလင့္ခ္ https://www.sayar.com.mm/subjects.html တြင္ လြယ္လြယ္ကူကူ၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ ့အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

၅။ သင့္အလုပ္အခ်ိန္ဇယားတြင္ အခ်ိန္မ်ားသတ္မွတ္ေပးပါ

အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ခ်ိန္းဆိုခ်က္မ်ားကို လူတိုင္းအခ်ိန္ဇယားဆြဲထားေလ့ရွိသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္တိုး၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္တစ္ခုခ်င္းစီၿပီး ေျမာက္ရမည့္ အခ်ိန္မ်ားကိုပါထည့္သြင္းေရးဆြဲပါ။

'အဆိုျပဳခ်က္ေရးရန္' ၊ သို႔မဟုတ္ 'တင္ျပမႈအၾကမ္းေရး ဆြဲရန္' သို႔မဟုတ္ 'ေဈးကြက္ရွာေဖြမႈလုပ္ငန္းမ်ားျပန္ လည္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္' စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ မ်ား ထည့္သြင္းေပးပါ။ ထိုအခ်ိန္မ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္သတ္မွတ္ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳလ်င္ ယင္းအလုပ္မ်ားကို အမွတ္မထင္ ေက်ာ္လႊားသြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားအလုပ္မ်ားျဖင့္ ၾကားဝင္အစားထိုးျခင္းမ်ား ခံရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ ျခည္ျပတ္သြားႏိုင္သည္။ ထိုအခါ အေရးႀကီးေသာအလုပ္ မ်ား ၿပီးေျမာက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။


၆။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားစာရင္းတြင္ အခ်ိန္မ်ားသတ္မွတ္ေပးပါ
လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားစာရင္းေရးဆြဲထားၿပီး၊ အခ်ိန္မသတ္ မွတ္လ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ သင္အမွန္တကယ္ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာထက္ မ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား အၿမဲတေစေရးဆြဲမိေလ့ရွိၿပီး လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားစာရင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လုပ္လိုသည့္ အလုပ္မ်ားစာ ရင္းမ်ား ျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။ ယေန႔အတြက္ ေျခာက္နာရီၾကာျမင့္မည့္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ရွစ္နာရီၾကာလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္မ်ားရွိသည္ဆိုလ်င္၊ ထိုအလုပ္မ်ားၿပီးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အမွန္တကယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းက သင့္အားဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ရန္ တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲျခင္း က သင့္အားလက္ရွိလုပ္ေနေသာ အလုပ္ထဲတြင္ အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။ အလုပ္တစ္ခု သည္ မိနစ္ ၃၀ သာ ၾကာသင့္သည္ဟု သိရေသာအခ်ိန္တြင္ အျခားအာ႐ုံပ်က္ျပားေစမည့္အရာမွန္သမ်ကို လ်စ္လ်ဴရႈ၊ ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားေတာ့မွာျဖစ္သည္။

 

၇။ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရာတြင္ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္မ်ားကို လိုအပ္သည့္အတိုင္း တိက်စြာသတ္မွတ္ပါ

Calendar Software အား ပုံေသသတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္နာရီျဖင့္ Default တီထြင္ခဲ့သူသည္၊ People-Hour (လုပ္အား-နာရီ)ေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ျဖဳန္းတီးခဲ့သူျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုမွာ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အစည္းအေဝးလုပ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားၾကမည္ဆိုလ်င္ ထိုအစည္းအေဝးသည္ ၁၅ မိနစ္သာၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

Calendar Tool ၏ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းဒုကၡမခံပါႏွင့္။ သင္အမွန္တကယ္လိုအပ္သည္ဟု ယူဆမွသာလ်င္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို တစ္နာရီသတ္မွတ္ပါ။

 

၈။ အခ်ိန္ပိုမ်ားအားအလြတ္မေပးဘဲ အသုံးခ်ပါ

အလုပ္ခြင္ဝင္သည့္ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ဆုံးရႈံးမႈအႀကီးမားဆုံးမွာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အိမ္အသြားအျပန္ကားေမာင္း ေနစဥ္ႏွင့္ေလဆိပ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာအခ်ိန္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ အသုံးျပဳရမည္ကို ေသခ်ာစြာစဥ္းစားပါ။

သင့္တစ္ေန႔တာကို ျပန္လည္စိစစ္ပါ။ ဆုံးရႈံးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ယင္းအခ်ိန္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔အသုံးခ်ရမည္ဆိုသည္ကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။ အစြန္းအစအခ်ိန္ပိုမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အက်ိဳးရွိေအာင္အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ပိုအစြန္းအစမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

 

၉။ မိသားစုအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္သီးသန႔္ထားပါ

သင္သည္ အလြန္အကြၽံအလုပ္လုပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုသို႔ျဖစ္လ်င္ သင့္ညေနခင္းမ်ားအား အထူးသတိထားပါ။ သင္အလုပ္မွ အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။ မိသားစုညေနစာကို အ တူစားပါ။ သင့္ကေလးမ်ား အိမ္စာလုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးပါ။ Phone ၊ Email စသည္တို႔ အားလုံးပိတ္ထားပါ။

မိသားစုတိုင္းတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တစ္ခုစီရွိၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သင့္ကိုယ္ကို အားလပ္ေအာင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မထားလ်င္ သင့္အလုပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္နစ္ေမ်ာေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ သင့္အလုပ္ႏွင့္ မိသားစု တစ္ခုခုေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ Phone ျဖင့္ စကားေျပာျခင္း၊ စာပို႔ျခင္းမ်ား လုံးဝမျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ မိသားစုႏွင့္သာ အတူရွိေနရန္ျဖစ္သည္။

 

၁၀။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ပါ

အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေနစဥ္ အျခားအလုပ္တခ်ိဳ႕ကိုလည္း (ဒါေလးလုပ္ေနတုန္း ဟိုဟာေလးပါ လုပ္လိုက္ရင္ ပိုမ ေကာင္းဘူးလား စသည္ျဖင့္) တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း သည္ အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ား အားျဖင့္ မည္သည့္အလုပ္ကို မလုပ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ျခင္းက ပိုအေရးႀကီးေလ့ရွိသည္။

ရာထူးေနရာတိုင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတိုင္း၊ အစ ပ်ိဳးမႈတိုင္းတြင္ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိၿပီး၊ ပါဝင္ပတ္သက္ သူမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္၊ ထိုမူရင္းရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ သင့္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အေပၚအေျခခံသည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈအေပၚတြင္လည္း မူ တည္ေသးသည္။ အရံအေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဘးဖယ္ထား၍ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါ။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္လုပ္ငန္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္႐ုံသာမက ေနာက္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ပါ အခ်ိန္ပိုေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

သင့္ရဲ ႔အရည္အခ်င္ေတြကိုျမွင့္တင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Sayar.com.mm မွာ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုသင္ၾကား ျပသေပးေသာ ကိုယ္ပိုင္ Study Guide ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားရွိပါသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုပါက ဤလင့္ခ္ https://www.sayar.com.mm/subjects.html တြင္ လြယ္လြယ္ကူကူ၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ ့အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 


Credit: CEO Myanmar

 

UNICODE

ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးသော လမ်းညွှန်မှု (၁၀) ခု
--------------------------------------------------------
၁။ မိမိတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟုယူဆ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကို စွန့်လွှတ်ပါ။
၂။ မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပါ။
၃။ နောက်ဆုံးအဖြေပေးဆုံးဖြတ်မည့်သူကို ရွေးချယ်ပါ။
၄။ တနင်္ဂနွေနေ့ညတိုင်း လာမည့်တစ်ပတ်စာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအား စီစဉ်ရေးဆွဲပါ။
၅။ သင့်အလုပ်အချိန်ဇယားတွင် အချိန်များသတ်မှတ်ပေးပါ။
၆။ လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များစာရင်းတွင် အချိန်များသတ်မှတ်ပေးပါ။
၇။ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကြာမြင့်မည့်အချိန်များကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း တိကျစွာသတ်မှတ်ပါ။
၈။ အချိန်ပိုများအားအလွတ်မပေးဘဲ အသုံးချပါ။
၉။ မိသားစုအတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိန်သီးသန့်ထားပါ။
၁၀။ ရည်မှန်းချက်များကို ချောမွေ့စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် စီစဉ်ပါ။

 

၁။ မိမိတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟုယူဆ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကို စွန့်လွှတ်ပါ

ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးသည် မိမိတို့လုပ်သင့်သည်ဟု ယူဆသောအလုပ်တစ်ခုကို သာမန်ပင်လုပ်လိုက်လေ့ရှိကြသည်။ သင်သည် မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးက တောင်းဆိုသောကြောင့် သင်အမှန်တကယ်ဆက်စပ်မှုမရှိသော အလုပ်တစ်ခုအား ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးကောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်စားပွဲတစ်ခုအဖြစ် အမှန်တကယ်မခံစားမိဘဲ မိတ်ဆွေဟောင်းတစ်စုနှင့် အပတ်စဉ်နေ့လယ်စာကို တာဝန်တစ်ရပ်အနေနှင့် စားကောင်းစားနေမိမည်၊ သို့မဟုတ် ပြင်သစ်စကားကို အစပြုထားသောအရာတစ်ခုကို အဆုံး ထိလုပ်လိုသော စိတ်သက်သက်ဖြင့် ဆက်လက်သင်ကြား ကောင်းသင်ကြားနေမည်ဖြစ်သည်။


မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ။ အလေ့အကျင့်တစ်ခုအရ၊ သို့မဟုတ် လုပ်သင့်သည်ဟု ခံစားမိသောကြောင့်၊ သို့မဟုတ် မည်ကဲ့သို့ရှောင်ထွက်ရမည်ကို မသိသောကြောင့် အလုပ်တစ်ခုအား လုပ်နေရသည့်အဖြစ်ကို တွေးကြည့်ပါ။ထိုအဖြစ်မှ ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားပါ။


မလုပ်မဖြစ်၍ လုပ်နေရသည့်အလုပ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်း၊ စွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ခေတ္တခံစားရသည့် နာကျင်မှု (အချို့ကိစ္စများတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်) တို့သည် ယာယီမျသာဖြစ်ပြီး မကြာမီ မှာပင် ကြီးမားသော စိတ်သက်သာရာရခြင်းကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် သင့်အတွက်ပိုရလာသည့် အချိန်ဖြင့် သင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ပါသည့် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

၂။ မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပါ

အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်အများစုသည် ဝန်ထမ်းရေးရာများ၊ ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုများ၊ ဈေးကွက်အခြေအနေ စသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြခြင်းထက် အခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်သည့်အကြိမ်ကပိုများ ကြသည်။

ခေတ္တငြိမ်သက်စွာနေခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်မှုပြုခြင်းကို မိနစ် ၂၀၊ သို့မဟုတ် ၃၀ ခန့်ရွှေ့ဆိုင်းပေးပါ။ တံခါးပိတ်ထားလျက် ငြိမ်သက်စွာစဉ်းစားပါ။ လမ်းထွက် လျောက်နိုင်လျင်ပိုကောင်းသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သာမန်စဉ်းစားခြင်းထက်ပိုမို၍ အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းများ ထွက်စေပါသည်။ သီတင်းတစ်ပတ်လျင် သုံးရက်ခန့် တစ်ရက်လျင် မိနစ် ၄၀ မျ လမ်းလျောက်ပါ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေပြီး မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေပါသည်။
သင်မရှိခိုက် ပြဿနာများဖြစ်မည်ကို စိတ်မပူ ပါနှင့်။ ကိစ္စရပ်အများစုသည် ယင်းတို့အလိုအလျောက် ပြေလည်သွားပေလိမ့်မည်။

 

၃။ နောက်ဆုံးအဖြေပေးဆုံးဖြတ်မည့်သူကို ရွေးချယ်ပါ

ရှည်လျားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နေမည့်အစား ဆုံး ဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းချမှတ်ရန် ကြိုးစားပါ။ မည်သူ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်မည်ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်နှောင့်နှေးသောကြောင့် ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းကို အလျင်အမြန်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ရန် မကြာမကြာ လိုအပ်သည်ဆိုပါစို့။ ဆုံးဖြတ်မည့်သူထံသွားနေရမည့်အစား လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းထဲမှ တစ်စုံတစ်ဦးကို ထိုကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ရန် ရွေးချယ်ပါ။ ပြီးလျင် ထိုသူအားလိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်မှု၊ အချက်အလက်များ၊ အကြံဉာဏ် စသည်တို့ပေးပါ။ ထို့ နောက် ယင်းအားလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေး၍ လွှတ်ထားလိုက်ပါ။ ပြင်ဆင်လမ်းညွှန်မှုပေးရန် လိုအပ်မှုရှိမရှိ မကြာမကြာစစ်ဆေးပါ။

ထိုနည်းဖြင့် သင့်အတွက် ပစ္စည်း တင်ပို့ခြင်းဆိုသည့် လတ်တလောဖြေရှင်းမှုအစား အဓိကပြဿနာဖြစ်သော လုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှုအတွက် အဖြေရှာရန် အချိန်ရမည်ဖြစ်သည်။ လတ်တလော သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနေရသည့် ကိစ္စတိုင်းနီးပါးကို သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူများက ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပေသည်။

ယင်းတို့အား ယုံကြည်စိတ်ချနိုင် ရန် သင့်ကိုယ်ကို မည်ကဲ့သို့လေ့ကျင့်ယူမည်နည်း။ ထိုသူတို့ကို သင်ကြားပေးပါ၊ လေ့ကျင့်ပေးပါ၊ လမ်းပြညွှန်ကြားပေးပါ။ သူတို့အား စိတ်ချနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အချိန်ကျလာသည်နှင့် သင့်ဝန်ထမ်းများကို သူတို့နှင့် ထိုက်တန်သောလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အာဏာနှင့် တာဝန်များပေးအပ်ပါ။

 

၄။ တနင်္ဂနွေနေ့ညတိုင်း လာမည့်တစ်ပတ်စာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအား စီစဉ်ရေးဆွဲပါ

တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းများတွင် သင့်အတွက်လာမည့်နှစ်များအတွင်း နှစ်စဉ်၊ လစဉ်လုပ်ဆောင်ရမည့် အရေးကြီးသော ရည်မှန်းချက်များရေးသားထားသည့်စာရင်းကို ကြည့်ရှုရင်း ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းဖြင့် သင်၏တစ်ပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေကို သုံးသပ်နိုင်ပေသည်။ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များသည် လတ်တလော အလျင်မလိုသေးသော်လည်း အရေးကြီးသည်ကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို သင်ဂရုမပြုခဲ့လျင် 'အရေးကြီး' သည့်အဖြစ်မှ 'အရေးပေါ်' အဖြစ်သို့ ရောက်သွားပေလိမ့်မည်။

သင့်ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်၍ တစ်ပတ်စာ အခြေအနေအား သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် မည်သည့်နေ့ရက်၊ အချိန်များသည် အစည်းအဝေး၊ သို့မဟုတ် အခြားကိစ္စရပ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်နေမည်ကို သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်များ အတွင်း သင်ပြီးမြောက်လိုသည့် အလုပ်များအား သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဓိကအချက်မှာ သင့်တစ်ပတ်စာလုပ်ဆောင် စရာများကို စနစ်တကျစီစဉ်ပြီး၊ အတိအကျလိုက်နာနိုင် အောင်ကြိုးစားရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မပြုလုပ်လျင် သင့်အရေးကြီးလုပ်ဆောင်စရာများအစား အရေးပေါ်လုပ် စရာများဖြင့် အစားထိုးရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

သင့်ရဲ့အရည်အချင်တွေကိုမြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Sayar.com.mm မှာ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံသင်ကြား ပြသပေးသော ကိုယ်ပိုင် Study Guide ဆရာ၊ ဆရာမ များရှိပါသည်။
ဆရာ၊ ဆရာမများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုပါက ဤလင့်ခ် https://www.sayar.com.mm/subjects.html တွင် လွယ်လွယ်ကူကူ၊ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့အခမဲ့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

၅။ သင့်အလုပ်အချိန်ဇယားတွင် အချိန်များသတ်မှတ်ပေးပါ

အစည်းအဝေးများနှင့် တွေ့ဆုံရန်ချိန်းဆိုချက်များကို လူတိုင်းအချိန်ဇယားဆွဲထားလေ့ရှိသည်။ နောက်တစ်ဆင့် ထပ်တိုး၍ သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်တစ်ခုချင်းစီပြီး မြောက်ရမည့် အချိန်များကိုပါထည့်သွင်းရေးဆွဲပါ။

'အဆိုပြုချက်ရေးရန်' ၊ သို့မဟုတ် 'တင်ပြမှုအကြမ်းရေး ဆွဲရန်' သို့မဟုတ် 'ဈေးကွက်ရှာဖွေမှုလုပ်ငန်းများပြန် လည် စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်' စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ချိန် များ ထည့်သွင်းပေးပါ။ ထိုအချိန်များကို ကြိုတင်စီစဉ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုလျင် ယင်းအလုပ်များကို အမှတ်မထင် ကျော်လွှားသွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားအလုပ်များဖြင့် ကြားဝင်အစားထိုးခြင်းများ ခံရနိုင်သောကြောင့် မျက် ခြည်ပြတ်သွားနိုင်သည်။ ထိုအခါ အရေးကြီးသောအလုပ် များ ပြီးမြောက်တော့မည်မဟုတ်ချေ။


၆။ လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များစာရင်းတွင် အချိန်များသတ်မှတ်ပေးပါ
လုပ်ရမည့်အလုပ်များစာရင်းရေးဆွဲထားပြီး၊ အချိန်မသတ် မှတ်လျင် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သင်အမှန်တကယ် ပြီးမြောက်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာထက် များပြားသောအလုပ်များ အမြဲတစေရေးဆွဲမိလေ့ရှိပြီး လုပ်ရမည့်အလုပ်များစာရင်း မဟုတ်တော့ဘဲ လုပ်လိုသည့် အလုပ်များစာ ရင်းများ ဖြစ်သွားလေ့ရှိသည်။ ယနေ့အတွက် ခြောက်နာရီကြာမြင့်မည့် အစည်းအဝေးနှင့် ရှစ်နာရီကြာလုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်များရှိသည်ဆိုလျင်၊ ထိုအလုပ်များပြီးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။

အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်များ သတ်မှတ်ခြင်းက သင့်အားဦးစားပေးရွေးချယ်ရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်သည့် အချိန်ဇယားရေးဆွဲခြင်း က သင့်အားလက်ရှိလုပ်နေသော အလုပ်ထဲတွင် အာရုံစိုက်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပေလိမ့်မည်။ အလုပ်တစ်ခု သည် မိနစ် ၃၀ သာ ကြာသင့်သည်ဟု သိရသောအချိန်တွင် အခြားအာရုံပျက်ပြားစေမည့်အရာမှန်သမျကို လျစ်လျူရှု၊ ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်သည်။

 

၇။ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကြာမြင့်မည့်အချိန်များကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း တိကျစွာသတ်မှတ်ပါ

Calendar Software အား ပုံသေသတ်မှတ်ချိန်တစ်နာရီဖြင့် Default တီထွင်ခဲ့သူသည်၊ People-Hour (လုပ်အား-နာရီ)ပေါင်းသန်းနှင့်ချီ၍ ဖြုန်းတီးခဲ့သူဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာအများစုမှာ မိနစ် ၃၀ အတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်ပေသည်။ အထူးသဖြင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတိုင်းသည် အစည်းအဝေးလုပ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ကောင်းစွာသဘောပေါက်ထားကြမည်ဆိုလျင် ထိုအစည်းအဝေးသည် ၁၅ မိနစ်သာကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။

Calendar Tool ၏ ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်ကြောင့် ပင်ပန်းဒုက္ခမခံပါနှင့်။ သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ဟု ယူဆမှသာလျင် ကြာမြင့်ချိန်ကို တစ်နာရီသတ်မှတ်ပါ။

 

၈။ အချိန်ပိုများအားအလွတ်မပေးဘဲ အသုံးချပါ

အလုပ်ခွင်ဝင်သည့်ရက်များတွင် အချိန်ဆုံးရှုံးမှုအကြီးမားဆုံးမှာ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အိမ်အသွားအပြန်ကားမောင်း နေစဉ်နှင့်လေဆိပ်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေရသောအချိန်များ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်များအား မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုရမည်ကို သေချာစွာစဉ်းစားပါ။

သင့်တစ်နေ့တာကို ပြန်လည်စိစစ်ပါ။ ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် အချိန်များအား ဖော်ထုတ်ပါ။ ထို့နောက် ယင်းအချိန်များကို မည်ကဲ့သို့အသုံးချရမည်ဆိုသည်ကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲပါ။ အစွန်းအစအချိန်ပိုများဟု ဆိုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကျိုးရှိအောင်အသုံးချနိုင်သော အချိန်ပိုအစွန်းအစများဖြစ်နေသောကြောင့်ပေတည်း။

၉။ မိသားစုအတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိန်သီးသန့်ထားပါ

သင်သည် အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ဆိုပါစို့။ ထိုသို့ဖြစ်လျင် သင့်ညနေခင်းများအား အထူးသတိထားပါ။ သင်အလုပ်မှ အိမ်သို့ပြန်ရောက်သည်နှင့် မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မိသားစုညနေစာကို အ တူစားပါ။ သင့်ကလေးများ အိမ်စာလုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးပါ။ Phone ၊ Email စသည်တို့ အားလုံးပိတ်ထားပါ။

မိသားစုတိုင်းတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရန် အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုစီရှိကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် သင့်ကိုယ်ကို အားလပ်အောင် ကြိုတင်စီစဉ်မထားလျင် သင့်အလုပ်များနှင့် ပြန်လည်နစ်မျောတော့မည်ဖြစ် သည်။ သင့်အလုပ်နှင့် မိသားစု တစ်ခုခုရွေးချယ်ရတော့ မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Phone ဖြင့် စကားပြောခြင်း၊ စာပို့ခြင်းများ လုံးဝမပြုရန် ဖြစ်သည်။ မိသားစုနှင့်သာ အတူရှိနေရန်ဖြစ်သည်။

 

၁၀။ ရည်မှန်းချက်များကို ချောမွေ့စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် စီစဉ်ပါ

အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေစဉ် အခြားအလုပ်တချို့ကိုလည်း (ဒါလေးလုပ်နေတုန်း ဟိုဟာလေးပါ လုပ်လိုက်ရင် ပိုမ ကောင်းဘူးလား စသည်ဖြင့်) တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်လိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း သည် အရေးကြီးသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် အများ အားဖြင့် မည်သည့်အလုပ်ကို မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းက ပိုအရေးကြီးလေ့ရှိသည်။

ရာထူးနေရာတိုင်း၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတိုင်း၊ အစ ပျိုးမှုတိုင်းတွင် မူလရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီး၊ ပါဝင်ပတ်သက် သူများ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်၊ ထိုမူရင်းရည်ရွယ်ချက်များ ပြီးမြောက်ရေးအတွက် ဖြစ် သင့်သည်။ အောင်မြင်မှုသည် ကြိုးစားအားထုတ်မှု အပေါ်အခြေခံသည်မှာ အသေအချာဖြစ်သည်။ သို့သော် အောင်မြင်မှုသည် အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်တွင်လည်း မူ တည်သေးသည်။ အရံအထောက်အကူလုပ်ငန်းများကို ဘေးဖယ်ထား၍ အမှန်တကယ် အရေးကြီးသည့်အချက်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ။

လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရုံသာမက နောက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပါ အချိန်ပိုပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

သင့်ရဲ့အရည်အချင်တွေကိုမြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Sayar.com.mm မှာ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံသင်ကြား ပြသပေးသော ကိုယ်ပိုင် Study Guide ဆရာ၊ ဆရာမ များရှိပါသည်။
ဆရာ၊ ဆရာမများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုပါက ဤလင့်ခ် https://www.sayar.com.mm/subjects.html တွင် လွယ်လွယ်ကူကူ၊ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့အခမဲ့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

 

Sayar.com.mm
Credit: CEO Myanmar

Read times Last modified on Monday, 30 December 2019 17:35
Rate this articles
(0 votes)